Userneeds´ erklæring om beskyttelse av personopplysninger

Userneeds innsamler opplysninger når du besøker Userneeds´ hjemmesider, når du deltar i Userneeds´ spørreundersøkelser, og når du tilmelder deg Userneeds´ panel. Her kan du lese om hvilke type opplysninger Userneeds innsamler, hvordan opplysningene blir innsamlet og behandlet, formålet med innsamlingen, hvilke rettigheter du har, hvordan du kan kontakte Userneeds for mer informasjon, og hvordan du kan rette eller slette dine opplysninger.

Denne veiledningen tar sikte på å informere deg om hvilken type informasjon Userneeds samler inn, hvordan denne informasjonen lagres og behandles, formålet med innsamlingen av data, dine rettigheter i forhold til dine personlige opplysninger, hvordan du kan bekrefte eller endre informasjonen Userneeds har om deg, og hvordan du kan komme i kontakt med Userneeds dersom du skulle ha ytterligere spørsmål.

Innhold:

 1. Behandling av personopplysninger hos Userneeds
 2. Hvilke opplysninger innsamler vi 
 3. Formålet med innsamling av opplysninger
 4. Hvordan bruker vi opplysningene
 5. Med hvem og hvordan deler vi opplysningene
 6. Frivillighet, innmelding/utmelding og oppbevaring
 7. Hvordan kan du rette og slette dine opplysninger
 8. Hvilke rettigheter har du mht. personopplysninger
 9. Overførsel til tredjeland
 10. Hvordan kan du komme i kontakt med Userneeds

 

Den dataansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine er:

Userneeds A/S
CVR-nr. 26336295
Købmagergade 60, 2. sal
DK-1150 København K
info@userneeds.no

I det følgende betegnes den dataansvarlige som “Userneeds”, “vi”, “vår” eller “oss”.

Userneeds har fokus på beskyttelse af dine personopplysninger og rettighetene dine, og har derfor utpekt en databeskyttelsesrådgiver som  skal sikre at Userneeds overholder gjeldende lovgivning og prinsipper. Disse nevnes nedenfor.

Det er databeskyttelsesrådgiveren du skal kontakte dersom du vil vite mere om denne strategien, behandlingen av personopplysninger og rettighetene dine. Du finner kontaktinformasjonen til databeskyttelsesrådgiveren nedenfor:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 Copenhagen
Jon.Lauritzen@dlapiper.com
+45 4073 5816

 

1. Behandling av personopplysninger hos Userneeds

Hva er personopplysninger
Personopplysninger (eller persondata) er definert i EUs Personvernsforordning (GDPR) som “enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.” Data som er anonymisert og ikke identifiserbar, er dermed ikke personopplysninger, i følge loven.

Opplysninger om de enkelte medlemmer hos Userneeds er et eksempel på personopplysninger.

Hva er sensitive personopplysninger
Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmessig tilhørighet og opplysninger om helsemessige og seksuelle forhold samt genetiske og biometriske data* som sensitive personopplysninger.

*Biometriske data: Personopplysninger om fysisk karakteristikk, slik som fingeravtrykksopplysninger.

Prinsipper for behandling av personopplysninger hos Userneeds
Userneeds behandling av personopplysninger skjer til enhver tid i overenstemmelse med:

 1. Lovgivning: Behandling av personopplysninger er regulert av EU’s personvernsforordning (GDPR) og den norske personopplysningsloven (til sammen «personvernlovgivning». Formålet  med denne lovgivningen er å beskytte personers privatliv, og i Norge er det Datatilsynet som holder oppsyn med at personvernslovgivningen overholdes.
 2. Userneeds er medlem av ESOMAR,  som er en internasjonal bransjeorganisasjon for markedsanalyse. ESOMAR har etablert etiske standarder for bl.a. beskyttelse av personopplysninger. Userneeds følger ESOMARs etiske retningslinjer, som du kan finne her: ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research.
 3. Userneeds’ politikk. Userneeds har etablert en personvernspolitikk som utover å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning og bransjestandarder, sikrer overholdelse av Userneeds’ prinsipper om respekt og åpenhet. Vi holder en høy etisk standard, er transparente, følger god databehandlingsskikk og har alltid medlemmenes og respondentenes perspektiv i fokus ved behandling av personopplysninger.

Hos Userneeds legger vi stor vekt på å oppretholde gode relasjoner til alle medlemmer, og det er derfor viktig for oss at prosessene våre er klare, åpne og transparente. Userneeds’ panelmedlemmer og respondenter skal alltid kunne stole på at Userneeds overholder disse standarder. Du er derfor alltid velkommen til å skrive til vår panelavdeling hvis du har spørsmål om dette.

 

2. Hvilke opplysninger samler vi inn

Aktiv og passiv datainnsamling
Userneeds samler inn opplysninger både aktivt og passivt.

Aktiv innsamling skjer ved at du selv angir opplysninger f.eks. ved at du fyller ut et spørreskjema eller redigerer profilen din på medlemssidene.

Passiv innsamling skjer ved automatisk innsamling av visse opplysninger. Opplysninger som samles inn passivt kan være IP-adressen din, opplysninger om din browser og tidspunkt for besøk på hjemmesiden vår.

Innsamling av opplysninger i Userneeds’ spørreundersøkelser
Det er alltid frivillig å delta i Userneeds’ spørreundersøkelser, uansett om man er medlem eller ikke. Man kan stoppe besvarelsen på hvilket som helst tidspunkt hvis det er et spørsmål man ikke ønsker å svare på. Ufullstendige besvarelser vil som regel bli slettet. Som nevnt over, samler vi inn både passive og aktive opplysninger du deltar i Userneeds’ spørreundersøkelser. De aktive opplysningene er svar på spørsmål som stilles i den gjeldende undersøkelsen. Disse opplysningene vil som regel ikke kunne identifisere den personen som har besvart undersøkelsen.

Navnet ditt og kontaktinformasjonen din blir ikke gitt videre. Dette er hverken til oppdragsgivere som har bestilt undersøkelsen eller til en tredjepart, med unntak av de tilfellene som nevnes nedenfor.

Tilgang til personlig informasjon samlet i Userneeds evalueringsundersøkelser er begrenset til Userneeds tekniske databasepersonell, under streng adgangskontroll. Hvis respondenten har valgt å delta i en loddtrekning eller konkurranse, vil Userneeds kundesupportteam få tilgang til vinneres e-postadresse. Hvis respondenten har valgt å registrere seg for Userneeds online-panel og / eller delta i flere undersøkelser, vil Userneeds kundesupportteam få tilgang til personlige opplysninger som trengs for å betjene medlemmer med relevant informasjon og undersøkelser som samsvarer med deres personlige profil.

Innsamling av opplysninger ved deltakelse i Userneeds’ medlemspaneler
Det er frivillig å være medlem i Userneeds’ medlemspaneler. Personer som deltar i Userneeds’ medlemspaneler utfyller en medlemsprofil. For å være medlem er det noen opplysninger du som minimum må oppgi for at medlemskapet skal fungere. Dette er bl.a. e-postadresse, fødselsdato eller år, kjønn, bosted (land, kommune og postnummer), osv. Utover det kan man utfylle ytterligere profilopplysninger om f.eks. arbeidsforhold og reisevaner.

Userneeds bruker opplysningene dine i forbinnelse med medlemskapet, samt til å invitere deg  til undersøkelser som passer deg.

Når du svarer på undersøkelser kan Userneeds få en rekke opplysninger, inkludert sensitve personopplysninger om dine interesser, preferanser og holdninger i forbindelse med politikk og økonomi, opplysninger om helsemessige forhold med mer. De eksakte opplysningene vil avhenge av formålet med undersøkelsen.

Userneeds bruker profilering for å kunne plukke deg ut til bestemte undersøkelser og til å sende deg relevante undersøkelser. Profilering har derfor ingen negative konsekvenser for deg.

Userneeds oppbevarer opplysningene dine sikkert.

Innsamling av opplysninger på Userneeds’ hjemmesider
Når du besøker Userneeds’ hjemmesider, etterlater du deg elektroniske spor som brukes av Userneeds til statistikk om hvordan sidene brukes, samt til loggføring av sikkerhetshensyn.

Det samles inn opplysninger om hvilke sider du har besøkt og tidspunkt for dette, hvilken browser du bruker og IP-adressen din.

 

3. Formålet med innsamling av opplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysnigene dine er administrasjon og å gi service til medlemmer i tillegg til kommunikasjon og markedsføring, hvis du gir samtykke til dette.

Utover dette, bruker vi profilopplysningene dine til å sende deg relevante undersøkelser og til å tildele poeng for fullførte/besvarte undersøkelser. Poengene du mottar kan anvendes i overenstemmelse med Userneeds’ vilkår, f.eks. til gavekort, donasjon til veldedige formål eller til å delta i loddtrekninger.

Formålet med å innsamle IP-adresser, browser-informasjon og tidspunkt for besøk på hjemmesiden er statistikk, datasikkerhet og forbedring av websider og medlemssider.

Rettsgrunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er oppfyllelse av avtalen mellom deg og Userneeds (jf. Personvernsforordningen artikkel 6, 1. ledd,  bokstav b), i tillegg til ditt samtykke (jf. Personvernsforordningen artikkel 6, 1. ledd,  bokstav a).

Hvis besvarelsen av undersøkelser forutsetter innsamling av følsomme personopplysniger, vil vi dog hente inn samtykke til bahandling og bruken av dine personopplysniger fra fra deg (jf. Personvernsforordningen artikkel 9, 1. ledd, bokstav a).

 

4. Hvordan bruker vi opplysningene

Opplysninger oppgitt i Userneeds’ spørreskjemaer blir brukt til forskjellige former for forskning, menings- og markedsanalyse, enten hos Userneeds’ oppdragsgivere eller av Userneeds selv.

Opplysninger i disse spørreskjemaene blir anonymisert eller pseudonymisert (se under) før de blir levert til oppdragsgiver og brukt til analyse.

Opplysninger i visse undersøkelser brukes til profilering av medlemmer for å sikre at medlemmer mottar mest mulig relevante undersøkelser. Opplysninger fra undersøkelser brukes også til intern analyse, administrasjon av medlemmer og forbedring av Userneeds’ medlemsservice.

Passivt innsamlede opplysniger blir brukt til å utarbeide statistikk over bruken av nettsidene våre, samt til sikkerhet.

Anonymisering
Det kan forekomme at data blir anonymisert før Userneeds leverer data til oppdragsgiver. Det betyr at opplysninger som kan bli brukt til å identifisere deg blir slettet fra datasettet, så svarene ikke kan identifiseres. På denne måten, umuligjøres det at du kan bli identifisert av Userneeds eller oppdragsgiver på bakgrunn av datasettet.

Pseudonymisering
Det kan være behov for å stille oppfølgende spørsmål til en spørreskjemaundersøkelse eller foreta en selektering på bakgrunn av spørreskjemaundersøkelsen. Derfor er hver besvarelse i et spørreskjema tildelt et unikt nummer, som kun relaterer til nettopp dette spørrekjemaet, Oppdragsgiver mottar dette nummeret sammen med besvarelsen av spørsmålene i skjemaet. Oppdragsgiver kan ikke identifisere deg på bakgrunn av dette nummeret, men har mulighet til å stille oppfølgende spørsmål eller foreta selektering på bakgrunn av svarene. Da Userneeds kan matche det unike nummeret i spørrekjemaet med profilopplysningene dine (medlemsnummer), så er opplysningene ikke anonymisert i forhold til persondataregelene. Oppdragsgiver mottar ikke ditt unike medlemsnummer, men kun det unike nummer i spørreskjemaet. Oppdragsgiver har ikke mulighet for identifisere deg, selvom du deltar i mange undersøkelser, da dine besvarelser får et unikt nummer i hvert spørreskjema. Dette kalles pseudonymisering.

Userneeds utleverer ikke opplysninger om deg til oppdragsgiver (bortsett fra det unike pseudonymiserende spørreskjemabesvarelsesnummer), medmindre du har gitt samtykke til det eller det forligger annet lovlig grunnlag for dette.

 

5. Med hvem og hvordan deler vi opplysningene

Dine besvarelser i undersøkelser blir levert til den kunden som har bestilt den pågjeldende undersøkelse. Ditt navn, e-mailadresse og evt. andre opplysninger som kan identifisere deg blir ikke sendt til kunden. Se dog avsnitt 4 om pseudonymiserede spørrekjemabesvarelsesnummer og straks nedenfor.

Userneeds gjennomfører rekruttering i fokusgrupper og dypdeintervjuer, hvor oppdragsgiver trenger navn og bakgrunnsinformasjon om personer, som skal delta i disse intervjuene. I slike tilfeller vil det alltid fremgå klart og tydelig, hvem som vil motta de pågjeldene opplysninger, og du blir bedt om å gi samtykke til denne videregivelse. Et slikt samtykke vil kun gjelde for denne enkelte undersøkelsen og ikke fremtidige undersøkelser.

I tillegg kan vi bruke leverandører f.eks. til levering av programvare eller oppbevaring av data (databehandlere). Vi har i disse tilfeller inngått avtaler med leverandøren for å sikre at dine personopplysninger utelukkende behandles etter våre instruksjoner, og at de sikrer en tilfredsstillende beskyttelse av opplysningene dine.

 

6. Frivillighet, innmelding/utmelding og oppbevaring

Frivillighet
Deltakelse i Userneeds’ spørreskjemaer er alltid 100% frivillig. Du kan til enhver tid velge å avslutte en undersøkelse eller å ikke besvare en undersøkelse.

Medlemskap i Userneeds’ paneler er også alltid frivillig, og man kan til enhver tid melde seg ut.

Innmelding og utmelding
For å sikre en representativ fordeling av befolkningen i Userneeds’ paneler kan kun personer som er invitert bli medlemmer.

Tilmeldingen er en totrinns-prosess som vi kaller double opt-in. Dette skal sikre at det er eieren av den pågjeldende e-mailadressen som selv har tilmeldt seg. Det foregår ved at man skriver sin e-mailadresse når man tilmelder seg, og deretter skal man bekrefte via en link som blir sendt til denne e-mailadresse. Userneeds sender invitasjoner til e-mailadressen i denne periode. Hvis vedkommende ikke tilmelder eller framelder seg i denne periode vil Userneeds slette pågjeldende e-mailadresse.

E-postadressen og andre kontaktopplysninger vil kun bli benyttet av Userneeds og vil ikke bli gitt videre til andre, jf. Imidlertid punkt 4 og 5 ovenfor.

Du kan til enhver tid melde deg ut av Userneeds’ panel. Utmeldelsesprosessen er en totrinns-prosess for å sikre at det er det pågjeldende medlem som selv melder seg ut. Dette bl.a. fordi utmeldte medlemmer mister sine opptjente poeng og det er viktig for Userneeds å sikre at medlemmer ikke mister poeng ved en feil eller ved misbruk av kontoen. Medlemmer som er utmeldt vil ikke motta flere e-mails fra Userneeds med invitasjoner til spørreundersøkelser. 

Oppbevaring av personopplysninger
Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge du er medlem.

Hvis du melder deg ut, eller medlemsskapet ditt opphører av andre årsaker, vil vi slette profilopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig for Userneeds å behandle opplysnigene.

Svarene i spørreskjemaundersøkelsene blir oppevart pseudonymisert.

 

7. Hvordan kan du selv rette og slette dine opplysninger

Du kan se dine grunnleggende medlemsopplysninger på medlemssiden. Der kan du også rette opplysninger, hvis det er noen feil. Hvis du er i tvil om dette kan du kontakte Userneeds, som også kan rette eller slette opplysninger for deg.

Hvis du ikke ønsker å motta flere mails fra Userneeds, kan du bruke utmeldelseslinket som du kan finne i alle e-mails Userneeds sender ut. Hvis du har spørsmål om dette kan du skrive til Userneeds. Ved utmeldelse vil poeng som ikke har blitt brukt gå tapt.

 

8. Hvilke rettigheter har du mht. personopplysninger

Dine rettigheter er fastlagt i Eus personvernsforordning (GDPR). Du har rett til at få vite hvilke opplysninger Userneeds har om deg. Du har rett til at få korrigert feilaktige opplysninger om deg selv, hvis dette skulle forekomme. Du har rett til å trekke tilbake opplysninger som du tidligere har gitt, og du har rett til å få dine opplysninger slettet. Userneeds håndterer innkomne forespørsler fortløpende.

I visse tilfeller har du også rett til reise innvendiger mot behandlingen av dine opplysninger, herunder profilering og direkte markedsføring, eller å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.

Endelig kan du også i visse tilfeller rett til å motta opplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format eller å få opplysningene dine overført til en annen dataansvarlig.

Du kan lese mer om rettighetene dine på Danmark Datatilsyns veiledning om de registrertes rettigheter som du finner på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å henvende deg i denne forbindelse, kan du kontakte panelavdelingen info@userneeds.no, som vil svare på dine spørsmål.

Dersom du er utilfreds med måten Userneeds behandler opplysningene dine på, er du velkommen til å kontakte oss og vi vil bestrebe oss på å finne en passende løsning. Du har også rett til å klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Danmark

Du kan finde flere kontaktopplysninger på Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Dersom behandlingen av personopplysninger er bestemt av EU-lovgivning, inkludert GDPR, kan du også klage til din nasjonale autoritet (Datatilsynet).

 

9. Overførsel til tredjeland

Personopplysningene dine kan i visse tilfeller bli overført til mottakere utenfor EU og EØS. Dette gjelder f.eks. hvos oppdragsgiver er plassert utenfor EU og EØS, og oppdragsgiveren enten mottar pseudonymiserte spørreskjemabesvarelsesnummer eller andre personopplysninger om deg.

I den grad det er nødvendig å overføre personopplysningene dine utenfor EU og EØS, vil vi sikre at overførsel kun skjer til land som har et tilstrekkelig høyt beskyttelsesnivå (sikre tredjeland) eller at overførsel skjer på bakgrunn av tilstrekkelige garantier, herunder EU-Kommisjonens Standardkontrakter eller bindende virksomhetsregler. I andre tilfeller vil vi be om ditt samtykke til å foreta en slik overførsel.

Du kan kontakte Userneeds for å få en kopi av de nødvendige og tilstrekkelige garantiene, eller bli henvist til hvor du kan finde disse.

10. Hvordan kan du komme i kontakt med Userneeds

Hos Userneeds er vi opptatt av å holde en god kommunikasjon med våre medlemmer, og vi håper at du kan finne svar på dine spørsmål i dette dokument. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til hvordan Userneeds behandler personlige opplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Du finner kontaktinformasjonen vår øverst på denne siden.

Sist oppdatert: 18. august 2020