Userneeds deklaration om skydd av personuppgifter

Userneeds samlar in data när du besöker någon av våra webbplatser, när du deltar i undersökningar och när du registrerar dig i vår marknadsundersökningspanel. Userneeds deklaration kring skydd av personuppgifter är en beskrivning av den information vi samlar in på våra hemsidor eller genom att besvara någon av våra undersökningar.

Denna guide syftar till att informera dig om vilken typ av information som Userneeds samlar in, hur denna information lagras och hanteras, syftet med insamlingen av data, dina rättigheter avseende din personliga information, hur du kan ändra eller radera informationen Userneeds har om dig och hur du kan komma i kontakt med Userneeds om du har ytterligare frågor.

Innehåll

 1. Hantering av personuppgifter hos Userneeds
 2. Vilken typ av information Userneeds samlar in
 3. Syftet med insamlingen
 4. Hur vi använder informationen
 5. Hur och med vem informationen delas
 6. Frivillighet, anmälan och uppsägning
 7. Hur du kan redigera och radera din information
 8. Dina rättigheter avseende personlig information
 9. Överföring till tredje land
 10. Hur du kan kontakta Userneeds

 

Den dataansvarige som hanterar din personliga information är:

Userneeds A/S
Reg. 26336295
Købmagergade 60, vån. 2
1150 Köpenhamn K
info@userneeds.dk

I det följande refereras den dataansvarige till “Userneeds”, “vi”, “vår” eller “oss”.

Userneeds fokuserar på att skydda dina personuppgifter och rättigheter och har därför utsett en dataskyddsansvarig för att säkerställa att Userneeds hantering av personuppgifter överensstämmer med gällande lagar och regler som nämns nedan.

Det är också den dataskyddsansvarige som du ska kontakta om du vill veta mer kring policyn för hantering av personlig information och dina rättigheter.

Du finner kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige nedan:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 Copenhagen
Jon.Lauritzen@dlapiper.com
+45 4073 5816

 

1. Hantering av personuppgifter hos Userneeds

Vad är personlig information?
Personlig information (eller personuppgifter) definieras enligt Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) som regleras av EU som “all slags information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Data som är anonymiserad och inte identifierbar är därför inte personlig information enligt lag.

Information om enskilda medlemmar i Userneeds paneler är ett exempel på personlig information.

Vad är känslig personlig information?
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap, liksom genetiska data, biometriska data, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning.

Principer för hantering av personlig information hos Userneeds
Userneeds hantering av personlig information är alltid i enlighet med följande:

 1. Lagstiftning: Hanteringen av personuppgifter är reglerad och bestämd av GDPR och Dataskyddsförordningen. Syftet med denna lagstiftning är att skydda människors integritet och Dataskyddsförordningen i Sverige ser till att lagen upprätthålls.
 2. Branschstandarder: Userneeds är medlem i ESOMAR, en internationell intresseorganisation för marknadsundersökning och marknadsanalys. ESOMAR har fastställt etiska normer för bland annat skydd av personuppgifter. Userneeds följer ESOMARs etiska riktlinjer, som du hittar här: ICC/ESOMAR-koden för marknadsundersökningar.
 3. Userneeds policy: Userneeds har etablerat en integritetspolicy som säkerställer att Userneeds upprätthåller sina principer om respekt och öppenhet, förutom att säkerställa att rådande lagstiftning och industristandarder upprätthålls. Denna policy säkerställer också att Userneeds upprätthåller en hög etisk standard och följer uppförandekoden när det gäller behandling av data och har alltid användarens perspektiv i åtanke när det handlar om personlig information.

Hos Userneeds satsar vi mycket på att upprätthålla ett bra förhållande med varje enskild panelmedlem. Det är därför av högsta vikt för oss att våra processer alltid är öppna och transparenta. Userneeds panelmedlemmar och respondenter måste kunna lita på att Userneeds upprätthåller dessa standarder. Medlemmarna är därför alltid välkomna att kontakta Userneeds panelkonsulter vid eventuella frågor.

 

2. Vilken information samlar Userneeds?

Aktiv och passiv insamling av information
Userneeds samlar information både på ett aktivt och passivt sätt.

Aktiv datainsamling sker när du själv skriver ner information, till exempel när du fyller i en enkät eller redigerar din profil på medlemsportalen. Passiv datainsamling sker automatiskt och den information som samlas in kan innehålla din IP-adress, information om din webbläsare och tidpunkten för ditt besök på webbplatsen.

Insamling av data i Userneeds undersökningar
Deltagande i Userneeds undersökningar är alltid frivilligt, oavsett om du är medlem i vår panel eller inte. Du kan avsluta en undersökning när som helst, till exempel om du inte vill svara på en fråga. Ofullständiga undersökningar raderas. När du deltar i Userneeds undersökningar sker både passiv och aktiv datainsamling, som förklarats ovan. Den aktivt insamlade informationen består av de svar du uppger i undersökningen. Denna information brukar inte räcka till för att identifiera den person som har besvarat undersökningen.

Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer inte att ges till kunden som har beställt undersökningen eller annan tredje part, bortsett från undantagsfall som beskrivs nedan.

Tillgång till personlig information som samlats in i Userneeds online-utvärderingsundersökningar är begränsad till Userneeds IT-avdelning, under strikt åtkomstkontroll och händelsehantering. Om respondenten har valt att delta i en tävling får Userneeds kundsupport att få tillgång till vinnarens e-postadress. Om respondenten valt att anmäla sig till Userneeds medlemspanel och/eller delta i fler undersökningar får Userneeds kundsupport tillgång till all personlig information som behövs för att kunna bistå medlemmarna med relevant information och undersökningar som matchar deras personliga profil.

Insamling av data och information när man deltar i Userneeds paneler
Att bli medlem i Userneeds panel är helt frivilligt och när du väljer att bli medlem måste du fylla i en användarprofil. Anledningen till detta är att vi behöver ha kännedom om viss information för att ditt medlemskap ska fungera korrekt. Obligatorisk information inkluderar: e-postadress, födelseår eller födelsedatum, kön, land, region och kommun, postnummer etc. Varje panelmedlem kan då välja om de vill ge ytterligare information, till exempel om yrke eller resvanor. Userneeds använder denna information i relation till medlemskapet och för att bjuda in enskilda medlemmar till undersökningar som vi anser är relevanta för dem.

I relation till dina svar i våra undersökningar får Userneeds in annan information, inklusive känslig personlig information om dina intressen, preferenser, åsikter om politik och ekonomi, information om din hälsa och så vidare. Informationen beror på undersökningens syfte.

Userneeds använder profilering för att kunna välja ut dig för specifika undersökningar och därmed skicka relevanta undersökningar. Profileringen innebär därför inga negativa konsekvenser för dig.

Userneeds lagrar din personliga information på ett tryggt och säkert sätt. Din nformation kommer inte att vidarebefordras till Userneeds partners eller någon annan tredje part, såvida inte Userneeds uttryckligt har fått samtycke från ägaren. Läs mer under punkt 4.

Insamling av data på Userneeds webbplatser
När du besöker Userneeds webbplats lämnar du digitala avtryck som bidrar till Userneeds statistik om hur webbplatsen används. Dessa avtryck registreras också av säkerhetsskäl. Uppgifterna från dessa avtryck inkluderar vilka webbplatser du har besökt vid vilken tidpunkt, vilken webbläsare du använder och din IP-adress. Denna information är inte tillräcklig för att kunna identifiera enskilda individer.

 

3. Syftet med samlingen

Profil- och kontaktinformationen samlas in för administrativa ändamål och möjliggör för oss att hantera våra panelmedlemmars olika ärenden.

Utöver det använder vi din profildata för att skicka mer relevanta undersökningar och för att kunna ge dig belöning efter genomförda/besvarade undersökningar. De insamlade poängen kan användas enligt våra villkor, exempelvis till biobiljetter, Trisslotter eller donationer.

Den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information för ovanstående ändamål är uppfyllandet av avtalet mellan dig och Userneeds (se GDPR artikel 6(1)(b)).

Om slutförandet av en undersökning kräver insamling av känslig personlig information kommer vi att be om ditt medgivande för insamling och hantering av din information (se GDPR artikel 6(1)(a)).

Syftet med att samla in IP-adresser, webbläsarinformation och tidpunkten för besöket på vår webbplats är för att mäta statistik, säkerställa datasäkerhet och förbättra vår hemsida och medlemsportal.

Den rättsliga grunden för att samla in ovanstående information är ditt samtycke (se GDPR artikel 6(1)(a)).

 

4. Hur vi använder informationen

Den information som Userneeds samlar från undersökningarna används för olika typer av forskning, såväl som opinions- och marknadsanalys, antingen av Userneeds partners eller av Userneeds själva. Information från undersökningarna är anonymiserad eller pseudonymiserad (se nedan), innan den överlämnas till uppdragsgivaren och används för analys.

I vissa undersökningar används informationen som ges av medlemmarna i profilerande syfte, så att Userneeds i högre grad ska kunna säkerställa att varje medlem får undersökningar som är så relevanta som möjligt för dem. Undersökningar som används för profilering är tydligt märkta som sådana. Information från undersökningar används också för intern analys, administration av medlemmar och förbättring av Userneeds service.

Anonymisering
Data är anonymiserad innan den överlämnas till Userneeds partner eller klient. Det innebär att all personlig information som kan identifiera dig kommer att raderas så att inget av svaren/angiven information kan identifieras eller kopplas till dig.

Det finns dock några undantag från denna regel. Exempelvis kan Userneeds göra undersökningar med syftet att rekrytera personer till fokusgrupper eller för djupintervjuer och i sådana fall kan kunden kräva namnen och bakgrundsinformationen för deltagarna i studien.

I dessa fall anges det alltid tydligt vem som kommer att få ta del av den information som lämnas och den som svarar på undersökningen måste ge sitt fulla samtycke till detta. Samtycket gäller endast för den specifika undersökningen som den ställs till, inte för framtida undersökningar.

Pseudonymisering
I sällsynta fall där det är nödvändigt att ställa uppföljningsfrågor till vissa svar får kunden ta del av den insamlade datan, men där varje enskilt svar är tilldelat en siffra. Under en begränsad tidsperiod sparas dessa siffror och respondentens ID hos Userneeds. Detta kallas pseudonymisering.

Denna data är lagrad på ett säkert sätt under en begränsad tid och enbart Userneeds har tillgång till den. Detta gör det möjligt för Userneeds att ställa uppföljningsfrågor från en viss respondent och överlämna svaren till klienten. Klienten eller tredje part får aldrig kännedom om vem personen bakom svaren är.

Information som samlats in från Userneeds medlemsportaler används för administrativa ändamål och för att tjäna våra medlemmar. Din kontaktinformation används för att skicka undersökningar som vi tror kan vara relevanta för dig, kontakta dig om du vinner en tävling eller kontakta dig av andra skäl (till exempel att skicka information om en fokusgruppsintervju, tilldela dig poäng eller liknande).

Information som samlats in passivt kommer att användas för statistik kring användningen av våra webbplatser samt säkerhetsåtgärder. Denna information behandlas anonymt och kan inte identifiera den enskilda användaren.

 

5. Hur och med vem informationen sparas

De svar du ger i en undersökning kommer att levereras till kunden som har beställt den specifika undersökningen. Din e-postadress och annan information som eventuellt kan identifiera dig skickas inte till kunden, vänligen se dock punkt 4.

Din profilinformation används endast av Userneeds för att profilera vilka medlemmar som passar målgruppen för en viss undersökning.

I vissa fall använder vi leverantörer, till exempel när det gäller distribution av programvara eller lagring av data (datahanterare). I dessa fall har vi ingått i avtal med våra partners för att säkerställa att behandlingen av din personliga information följer våra instruktioner och skyddsriktlinjer.

 

6. Frivillighet, anmälan/uppsägning och lagring

Frivillighet
Deltagande i Userneeds undersökningar är helt frivilligt. Du kan alltid välja att inte slutföra en enkät eller när som helst välja att avsluta en undersökning som du påbörjat. Att bli medlem i Userneeds panel är också frivilligt och du kan gå ur panelen när som helst.

Anmälan och uppsägning
För att behålla en representativ spridning av medlemmarna i Userneeds paneler, kan bara personer som har blivit inbjudna bli medlemmar.

Registrering består av en tvåstegsprocess. När du registrerar dig i vår panel gör du det med din e-postadress och en bekräftelsekod skickas sedan till samma adress. Detta säkerställer att personen som registrerar sig faktiskt är ägaren till den e-postadress som de registrerar sig med. Userneeds skickar ett antal inbjudningar om att gå med i panelen inom en viss tidsperiod. Om personen inte registrerar sig inom den perioden kommer Userneeds att radera e-postadressen.

E-postadressen, liksom all annan kontaktinformation som användaren uppgett, kommer endast att användas av Userneeds och ges inte till tredje part, vänligen se dock punkt 4.

Du kan när som helst gå ur Userneeds panel. Liksom registreringsprocessen består uppsägelseprocessen av två steg som säkerställer att det är den faktiska ägaren till det medlemskap som avregistreras. Att Userneeds valt denna process beror på att medlemmar som avregistrerar sig förlorar sina ackumulerade poäng och det är viktigt för Userneeds att se till att medlemmarna inte förlorar sina poäng av misstag eller genom missbruk av kontot.

Medlemmar som gått ur panelen kommer inte att få ytterligare e-postmeddelanden från Userneeds, såvida inte kontakten begärs. E-postadresserna förvaras i Userneeds arkiv i högst 3 månader vilket gör det möjligt för Userneeds att dokumentera uppsägelseprocessen till myndigheter och till medlemmen. Det innebär också att Userneeds kan svara på frågor från tidigare medlemmar. Efter 3 månader raderas e-postadressen helt.

Lagring av din personliga information
Om du deltar i en onlineundersökning av Userneeds för att utvärdera en webbplats sparas din IP-adress (se punkt 4) och i vissa fall kan du välja att delta i en tävling. Om du väljer att delta i en tävling behöver du behöver du uppge din mailadress för kontaktändamål och Userneeds lagrar din mailadress i tre månader innan den raderas. Mailadresser tillhörande vinnarna lagras i upp till två år för att dokumentera Userneeds skyldigheter. Om du väljer att anmäla dig till Userneeds medlemspanel och därmed delta i fler undersökningar, lagrar Userneeds e-postadressen i upp till 12 månader, eller tills du väljer att bekräfta eller återkalla ditt medlemskap. I annat fall kommer Userneeds att ta bort e-postadresserna efter tre månader. IP-adresser raderas efter tre månader.

Vi lagrar endast din personliga information så länge du är medlem.

Om du säger upp ditt medlemskap eller om det avslutas av andra skäl kommer vi att radera din personliga information så snart som möjligt, vanligtvis inom tre månader efter att medlemskapet upphört. Oavsett anledningen till raderingen av dina personuppgifter kommer vi att behålla svaren på de undersökningar du genomfört. Det är dock inte längre möjligt att se vem som har besvarat dessa undersökningar och dina svar kommer därför att anonymiseras.

 

7. Hur du kan redigera och ta bort din information

Du kan se dina grundläggande medlemsuppgifter på din medlemsportal, där du också kan korrigera eventuellt felaktig information. Om du har några frågor i detta avseende, tveka inte att kontakta Userneeds som också kan redigera eller ta bort information åt dig.

Om du inte längre vill motta e-mailinvitationer från Userneeds kan du avregistrera dig genom att använda avregistreringslänken längst ned i ett e-postmeddelande från Userneeds. Du är alltid välkommen att kontakta Userneeds om du har frågor. När du säger upp ditt medlemskap förlorar du dina intjänade poäng.

 

8. Dina rättigheter avseende personlig information

Dina rättigheter är skrivna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Du har rätt att veta vilken information Userneeds har om dig. Du har också rätt att korrigera eller radera informationen, eller få informationen korrigerad eller raderad åt dig. Userneeds hanterar förfrågningar varje vecka.

Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive profilering och direkt marknadsföring, eller så kan du begränsa hanteringen av din information.

Slutligen har du rätt att kräva att få din information skickad till dig i ett strukturerat och maskinläsbart format eller att överföra informationen till en annan datakontrollant.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i EU:s GDPR.

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med Userneeds av andra skäl, är du välkommen att kontakta våra panelkonsulter genom att skriva till info@userneeds.se.

Om du inte ör nöjd med hur Userneeds hanterar din information är du välkommen att kontakta oss och vi gör alltid vårt bästa för att hitta en lösning. Du har också rätt att invända mot Dataskyddstillsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn
Denmark

Om behandlingen av din personliga information regleras av EU-lagstiftningen, inklusive GDPR, kan du också invända via din nationella myndighet.

 

9. Överföring till tredje land

Din personliga information kan i vissa fall överföras till mottagare utanför EU och EES. Till exempel om kunden är placerad utanför EU eller EES och får pseudo anonymiserad information eller ditt namn. Om det är nödvändigt att överföra dina personuppgifter till ett tredje land, kommer vi att se till att överföringen bara sker till länder som har en tillräckligt hög skyddsnivå eller att överföringen sker med lämpliga garantier, enligt EU-kommissionens standardavtal. I andra fall kommer vi att begära ditt samtycke för att göra överföringen.

Du kan kontakta Userneeds för att få en kopia av lämpliga garantier eller bli omdirigerad till var du hittar dem.

 

10. Kontakta Userneeds

Vi på Userneeds värderar våra panelmedlemmar högt och arbetar aktivt med att upprätthålla en god kommunikation. Om du har ytterligare frågor eller kommentarer angående hur Userneeds behandlar personlig information, tveka inte att kontakta oss.