Userneeds’ deklaration om skydd av personuppgifter

Userneeds samlar in data när du besöker någon av våra webbplatser, när du deltar i undersökningar och när du registrerar dig i vår marknadsundersökningspanel. Userneeds deklaration kring skydd av personuppgifter är en beskrivning av den information vi samlar in på våra hemsidor eller genom att besvara någon av våra undersökningar.

Denna guide syftar till att informera dig om vilken typ av information som Userneeds samlar in, hur denna information lagras och hanteras, syftet med insamlingen av data, dina rättigheter avseende din personliga information, hur du kan ändra eller radera informationen Userneeds har om dig och hur du kan komma i kontakt med Userneeds om du har ytterligare frågor.

Innehåll

 1. Hantering av personuppgifter hos Userneeds
 2. Vilken typ av information Userneeds samlar in
 3. Syftet med insamlingen
 4. Hur vi använder informationen
 5. Hur och med vem informationen delas
 6. Frivillighet, anmälan och uppsägning
 7. Hur du kan redigera och radera din information
 8. Dina rättigheter avseende personlig information
 9. Överföring till tredje land
 10. Hur du kan kontakta Userneeds

 

Den dataansvarige som hanterar din personliga information är:

Userneeds A/S
Reg. 26336295
Købmagergade 60, vån. 2
1150 Köpenhamn K
info@userneeds.dk

I det följande refereras den dataansvarige till “Userneeds”, “vi”, “vår” eller “oss”.

Userneeds fokuserar på att skydda dina personuppgifter och rättigheter och har därför utsett en dataskyddsansvarig för att säkerställa att Userneeds hantering av personuppgifter överensstämmer med gällande lagar och regler som nämns nedan.

Det är också den dataskyddsansvarige som du ska kontakta om du vill veta mer kring policyn för hantering av personlig information och dina rättigheter.

Du finner kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige nedan:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 Copenhagen
Jon.Lauritzen@dlapiper.com
+45 4073 5816

 

1. Hantering av personuppgifter hos Userneeds

Vad är personlig information?
Personlig information (eller personuppgifter) definieras enligt Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) som regleras av EU som “all slags information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Data som är anonymiserad och inte identifierbar är därför inte personlig information enligt lag.

Information om enskilda medlemmar i Userneeds paneler är ett exempel på personlig information.

Vad är känslig personlig information?
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap, liksom genetiska data, biometriska data, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning.

Principer för hantering av personlig information hos Userneeds
Userneeds hantering av personlig information är alltid i enlighet med följande:

 1. Lagstiftning: Hanteringen av personuppgifter är reglerad och bestämd av GDPR och Dataskyddsförordningen. Syftet med denna lagstiftning är att skydda människors integritet och Dataskyddsförordningen i Sverige ser till att lagen upprätthålls.
 2. Branschstandarder: Userneeds är medlem i ESOMAR, en internationell intresseorganisation för marknadsundersökning och marknadsanalys. ESOMAR har fastställt etiska normer för bland annat skydd av personuppgifter. Userneeds följer ESOMARs etiska riktlinjer, som du hittar här: ICC/ESOMAR-koden för marknadsundersökningar.
 3. Userneeds policy: Userneeds har etablerat en integritetspolicy som säkerställer att Userneeds upprätthåller sina principer om respekt och öppenhet, förutom att säkerställa att rådande lagstiftning och industristandarder upprätthålls. Denna policy säkerställer också att Userneeds upprätthåller en hög etisk standard och följer uppförandekoden när det gäller behandling av data och har alltid användarens perspektiv i åtanke när det handlar om personlig information.

Hos Userneeds satsar vi mycket på att upprätthålla ett bra förhållande med varje enskild panelmedlem. Det är därför av högsta vikt för oss att våra processer alltid är öppna och transparenta. Userneeds panelmedlemmar och respondenter måste kunna lita på att Userneeds upprätthåller dessa standarder. Medlemmarna är därför alltid välkomna att kontakta Userneeds panelkonsulter vid eventuella frågor.

 

2. Vilken information samlar Userneeds in?

Aktiv och passiv insamling av information
Userneeds samlar in information både på ett aktivt och passivt sätt.

Aktiv datainsamling sker när du själv skriver ner information, till exempel när du fyller i en enkät eller redigerar din profil på medlemsportalen. Passiv datainsamling sker automatiskt och den information som samlas in kan innehålla din IP-adress, information om din webbläsare och tidpunkten för ditt besök på webbplatsen.

Insamling av data via Userneeds undersökningar
Deltagande i Userneeds undersökningar är alltid frivilligt, oavsett om du är medlem i vår panel eller inte. Du kan avsluta en undersökning när som helst, till exempel om du inte vill svara på en fråga. Ofullständiga undersökningar raderas. När du deltar i Userneeds undersökningar sker både passiv och aktiv datainsamling, som förklarats ovan. Den aktivt insamlade informationen består av de svar du uppger i undersökningen. Denna information brukar inte räcka till för att identifiera den person som har besvarat undersökningen.

Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer inte att ges till den kund som har beställt undersökningen eller till annan tredje part, bortsett från undantagsfall som beskrivs nedan.

Insamling av data och information när man deltar i Userneeds’ paneler
Att bli medlem i Userneeds’ panel är helt frivilligt och när du väljer att bli medlem måste du fylla i en användarprofil. Anledningen till detta är att vi behöver ha kännedom om viss information för att ditt medlemskap ska fungera korrekt. Obligatorisk information inkluderar: e-postadress, födelseår eller födelsedatum, kön, land, region och kommun, postnummer etc. Varje panelmedlem kan då välja om de vill ge ytterligare information, till exempel om yrke eller resvanor. Userneeds använder denna information i relation till medlemskapet och för att bjuda in enskilda medlemmar till undersökningar som vi anser är relevanta för just dem.

I relation till dina svar i våra undersökningar får Userneeds in annan information, inklusive känslig personlig information om dina intressen, preferenser, åsikter om politik och ekonomi, information om din hälsa och så vidare. Informationen beror på undersökningens syfte.

Userneeds använder profilering för att kunna välja ut dig för specifika undersökningar och därmed skicka relevanta undersökningar. Profileringen innebär därför inga negativa konsekvenser för dig.

Userneeds lagrar din personliga information på ett tryggt och säkert sätt. 

Insamling av data via Userneeds’ hemsida
När du besöker Userneeds’ hemsida lämnar du digitala avtryck som bidrar till Userneeds statistik om hur webbplatsen används. Dessa avtryck registreras också av säkerhetsskäl. Uppgifterna från dessa avtryck inkluderar vilka webbplatser du har besökt vid vilken tidpunkt, vilken webbläsare du använder och din IP-adress. Denna information är inte tillräcklig för att kunna identifiera enskilda individer.

 

3. Syftet med insamling

Profil- och kontaktinformation samlas in för administrativa ändamål och möjliggör för oss att erbjuda den bästa möjliga servicen för våra medlemmar så väl som kommunikation och reklam, om du tillåter oss att gör så genom ditt samtycke.

Utöver det använder vi din profildata för att skicka ut mer relevanta undersökningar och för att kunna ge dig belöning efter genomförda/besvarade undersökningar. De insamlade poängen kan användas enligt våra principer och villkor.

Syftet med att samla in IP-adresser, webbläsarinformation och tidpunkten för besöket på vår webbplats är för att mäta statistik, att säkerställa datasäkerhet och för att förbättra vår hemsida och medlemsportal.

Den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information för ovanstående ändamål är uppfyllandet av avtalet mellan dig och Userneeds (se GDPR artikel 6(1)(b)) så väl som ditt samtycke (se GDPR artikel 6(1)(a)).

Om genomförandet av en undersökning förutsätter behandling av känslig personlig information så kommer vi att be dig om ditt samtycke för att samla in och använda de uppgifter som du lämnar (se GDPR artikel 9(1)(a)).

4. Hur vi använder informationen

Den information som Userneeds samlar in via undersökningar används för olika typer av forskning, såväl som opinions- och marknadsanalys, antingen av Userneeds partners eller av Userneeds själva. Information från undersökningar är anonymiserad eller pseudonymiserad (se nedan), innan den överlämnas till uppdragsgivaren och används för analys.

I vissa undersökningar används informationen som ges av medlemmarna i profilerande syfte, så att Userneeds i högre grad ska kunna säkerställa att varje medlem får undersökningar som är så relevanta som möjligt för just dem. Information från undersökningar används också för intern analys, administration av medlemmar och förbättring av Userneeds’ service.

Information som har samlats in passivt används för statistik angående användning av vår hemsida så väl som för säkerhet.

Anonymisering
Data kan vara anonymiserad innan den överlämnas till Userneeds’ partner eller klient. Det innebär att all personlig information som möjligtvis kan användas för att identifiera dig kommer att raderas från datamängden för att säkerställa att varken Userneeds eller våra klienter kan identifiera dig baserat på datamängden.  

Pseudonymisering
I sällsynta fall är det nödvändigt att ställa följdfrågor i relation till en undersökning eller för att skapa ett segment baserat på undersökningen. Därför tilldelas varje svar i en undersökning ett unikt nummer som enbart gäller för den specifika undersökningen. Vår klient kommer att få tillgång till det här numret tillsammans med svaren. Klienten kommer inte att kunna identifiera dig baserat på det här numret, däremot så är det möjligt för klienten att ställa följdfrågor eller att skapa ett segment baserat på svaren. Eftersom Userneeds har möjlighet att matcha det unika numret i en undersökning med din profildata (medlemsnummer) så är informationen in anonymiserad med avseende till GDPR. Klienten får inte tillgång till ditt unika medlemsnummer, enbart numret för undersökningen. Klienten kan inte identifiera dig (inte ens om du deltar i många undersökningar) eftersom dina svar blir tilldelade ett unikt nummer för varje undersökning. Det här kallas för pseudonymization.

Userneeds ger inte information om dig till klienten (bortsett från det unika pseudonymiserade numret som ditt svar har tilldelats) såvida du inte har gett ditt samtycke eller annan laglig praxis har presenterats.

 

5. Hur och med vem informationen lagras

De svar du ger i en undersökning kommer att levereras till kunden som har beställt den specifika undersökningen. Ditt namn, din e-postadress och annan information som eventuellt kan identifiera dig skickas inte till kunden, vänligen se dock punkt 4 om pseudonymiserade svar i undersökningar.

Userneeds rekryterar panelmedlemmar för fokusgrupper och djupintervjuer där klienten behöver namn och bakgrundsinformation för de som deltar. I sådana fall kommer det att tydligt anges vem som kommer att motta informationen och du kommer att bli ombedd att ge ditt samtycke till denna typ av överlämning av information. Samtycket kommer enbart att gälla för den specifika undersökningen och inte för framtida undersökningar.

I vissa fall använder vi leverantörer, till exempel när det gäller distribution av programvara eller lagring av data (datahanterare). I dessa fall har vi ingått i avtal med våra partners för att säkerställa att behandlingen av din personliga information följer våra instruktioner och skyddsriktlinjer.

 

6. Frivillighet, anmälan/uppsägning och lagring

Frivillighet
Deltagande i Userneeds undersökningar är helt frivilligt. Du kan alltid välja att inte slutföra en enkät eller när som helst välja att avsluta en undersökning som du påbörjat. Att bli medlem i Userneeds panel är också frivilligt och du kan gå ur panelen när som helst.

Anmälan och uppsägning
För att behålla en representativ spridning av medlemmarna i Userneeds paneler, kan bara personer som har blivit inbjudna bli medlemmar.

Registrering består av en tvåstegsprocess. När du registrerar dig i vår panel gör du det med din e-postadress och en bekräftelsekod skickas sedan till samma adress. Detta säkerställer att personen som registrerar sig faktiskt är ägaren till den e-postadress som de registrerar sig med. Userneeds skickar ett antal inbjudningar om att gå med i panelen inom en viss tidsperiod. Om personen inte registrerar sig inom den perioden kommer Userneeds att radera e-postadressen.

E-postadressen, liksom all annan kontaktinformation som användaren uppgett, kommer endast att användas av Userneeds och ges inte till tredje part, vänligen se dock punkt 4.

Du kan när som helst gå ur Userneeds panel. Liksom registreringsprocessen består uppsägelseprocessen av två steg som säkerställer att det är den faktiska ägaren till det medlemskap som avregistreras. Att Userneeds valt denna process beror på att medlemmar som avregistrerar sig förlorar sina ackumulerade poäng och det är viktigt för Userneeds att se till att medlemmarna inte förlorar sina poäng av misstag eller genom missbruk av kontot.

Medlemmar som gått ur panelen kommer inte att få ytterligare e-postmeddelanden från Userneeds, såvida inte kontakten begärs. E-postadresserna förvaras i Userneeds arkiv i högst 3 månader vilket gör det möjligt för Userneeds att dokumentera uppsägelseprocessen till myndigheter och till medlemmen. Det innebär också att Userneeds kan svara på frågor från tidigare medlemmar. Efter 3 månader raderas e-postadressen helt.

Lagring av din personliga information
Vi lagrar endast din personliga information så länge du är medlem.

Om du säger upp ditt medlemskap eller om det avslutas av andra skäl kommer vi att radera din personliga information när det inte längre är nödvändigt för Userneeds att behandla informationen. Svar i undersökningar kommer att behandlas i pseudonymiserad form.

 

7. Hur du kan redigera och ta bort din information

Du kan se dina grundläggande medlemsuppgifter på din medlemsportal, där du också kan korrigera eventuellt felaktig information. Om du har några frågor i detta avseende, tveka inte att kontakta Userneeds som också kan redigera eller ta bort information åt dig.

Om du inte längre vill motta e-mailinvitationer från Userneeds kan du avregistrera dig genom att använda avregistreringslänken längst ned i ett e-postmeddelande från Userneeds. Du är alltid välkommen att kontakta Userneeds om du har frågor. När du säger upp ditt medlemskap förlorar du dina intjänade poäng.

 

8. Dina rättigheter avseende personlig information

Dina rättigheter är skrivna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Du har rätt att veta vilken information Userneeds har om dig. Du har också rätt att korrigera eller radera informationen, eller få informationen korrigerad eller raderad åt dig. Userneeds hanterar förfrågningar varje vecka.

Du har rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive profilering och direkt marknadsföring, eller så kan du begränsa hanteringen av din information.

Slutligen har du rätt att kräva att få din information skickad till dig i ett strukturerat och maskinläsbart format eller att överföra informationen till en annan datakontrollant.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i EU:s GDPR.

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med Userneeds av andra skäl, är du välkommen att kontakta våra panelkonsulter genom att skriva till info@userneeds.se.

Om du inte ör nöjd med hur Userneeds hanterar din information är du välkommen att kontakta oss och vi gör alltid vårt bästa för att hitta en lösning. Du har också rätt att invända mot Dataskyddstillsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn
Denmark

Om behandlingen av din personliga information regleras av EU-lagstiftningen, inklusive GDPR, kan du också invända via din nationella myndighet.

 

9. Överföring till tredje land

Din personliga information kan i vissa fall överföras till mottagare utanför EU och EES. Till exempel om kunden är placerad utanför EU eller EES och får pseudonymiserade nummer eller annan personlig information om dig.

Om det är nödvändigt att överföra dina personuppgifter utanför EU eller EES, kommer vi att se till att överföringen enbart sker till länder som har en tillräckligt hög säkerhetsnivå eller att överföringen sker med lämpliga garantier, enligt EU-kommissionens standardavtal. I andra fall kommer vi att efterfråga ditt samtycke för att genomföra överföringen.

Du kan kontakta Userneeds för att få en kopia av lämpliga garantier eller bli omdirigerad till var du hittar dem.

 

10. Kontakta Userneeds

Vi på Userneeds värderar våra panelmedlemmar högt och arbetar aktivt med att upprätthålla en god kommunikation. Om du har ytterligare frågor eller kommentarer angående hur Userneeds behandlar personlig information, tveka inte att kontakta oss.

 

Senast uppdaterad: 10 juni 2020